Jäsenille
SIMON NUORISOSEURA RY


JÄSENREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ
Simon Nuorisoseura ry
REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ
Heikki Ruikkala
0400 689197

TIETOSUOJAVASTAAVA
Nuorisoseuran puheenjohtaja

REKISTERIN NIMI
Simon Nuorisoseura ry:n jäsenrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Tiedottaminen nuorisoseuran toiminnasta jäsenille.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot jäsenistä.
- nimi
- postiosoite
- puhelinnumero
- sähköpostiosoite

REKISTERIN TIETOLÄHTEET
- aiemmin vuotta 2018 liittyneet jäsenet
- jäsenhakemuksella hyväksytyt uudet jäsenet

TIEDON SÄILYTYSAIKA
Tiedot poistetaan heti, jos jäsen on irtisanonut jäsenyytensä, tai johtokunta on erottanut jäsenen.

TIETOJEN LUOVUTUS
Jäsenten henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä käytä tietoja markkinointia tai muuta tarkoitusta varten ilman rekisteröidyn suostumusta.

TIETOJEN SIIRTO EU:n TAI ETA:n ULKOPUOLELLE
Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS
Manuaalinen aineisto
- rekisteristä ei synny manuaalista aineistoa
ATK:lla käsiteltävät aineistot
- henkilötietorekisterin varmuuskopiota säilytetään muistitikulla, joka on lukitussa
huoneistossa lukitussa lippaassa ja tietojen käsittely palomuurilla ja
käyttäjätunnuksin suojatussa tietokoneessa. Henkilötietoja pääsee käsittelemmään
ainoastaan ne henkilöt, joilla on siihen oikeudet.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Oikeus saada pääsy tietoihin EU 2016/679:n 15. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä
koskeviin henkilötietoihin. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2 mainitulle rekisterin
yhteyshenkilölle.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle EU 2016/679:n 77. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta.
Oikeus vaatia tiedon korjaamista EU 2016/679:n 16. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä
olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan rekisterin
yhteyshenkilölle.
Oikeus poistaa tiedot EU 2016/679:n 17. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä
poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö
osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Oikeutta poistaa tiedot ei sovelleta
lakisääteisissä rekistereissä.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen EU 2016/679:n 20. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa
järjestelmästä toiseen, edellyttäen että käsittely perustuu suostumukseen tai
sopimukseen, ja että se tehdään automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus
saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti
mahdollista. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Oikeutta siirtää tiedot
järjestelmästä toiseen ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä.